بلندترین برج ها و مصائب شستشوی نما

توانایی و تجربه انجام این کار تنها بدست تیم های حرفه ای با استاندارد های ایراتایی ( اتحادیه بین المللی حرفه ی کار صنعتی باطناب) است . و تنها تعداد محدودی از شرکت ها و افراد هستند که بلحاظ قابلیت های فنی و جسمانی می‌توانند در این ارتفاع و سختی های ناشی از آن فعالیت کنند. با در نظر گرفتن این موضوع هنگام کار در ارتفاع زیاد، استفاده از یک ناظر متخصص و بکارگیری دستگاه‌های ارتباطی موج کوتاه امری ضروری محسوب می‌شود.

Continue Reading