خدمات شهری و استانداردهای ایمنی کار صنعتی باطناب -قسمت اول

این مقاله حاوی دستورالعمل های کاربردی بمنظور کنترل خطر های پیمانکاران پروژه های کارصنعتی باطناب (در حوزه خدمات شهری ) و روش های دسترسی با طناب تنظیم شده است .…

Continue Reading